+47 23 06 73 30 info@aet.no

OM OSS

AET er en ledende leverandør av produkter, service og løsninger til
laboratorier, renrom og produksjonsbedrifter. Selskapets kunder er
farmasøytisk industri, bioteknologi, elektronikk og virksomheter
innenfor helsesektoren.

OM OSS

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS ble etablert i 1987 og er en ledende leverandør av produkter, service og løsninger til laboratorier, renrom og produksjonsbedrifter. Selskapets kunder er farmasøytisk industri, bioteknologi, elektronikk og virksomheter innenfor helsesektoren.

Selskapet har syv medarbeidere og har hovedkontor i Oslo og avdelingskontor i Kongsberg. AET er en del av RA-Gruppen med rundt 20 medarbeidere og base i Oslo. RA-Gruppen er Great Place to Work sertifisert og kåret blant de beste i sin klasse. AET er Miljøfyrtårnsertifisert og har styringssystemer i henhold til ISO9001 for kvalitet og ISO26000 for samfunnsansvar.

AET – en komplett leverandør av utstyr og rekvisita til renrom, rene miljøer og desinfisering.


Barbro Reisersøl – Daglig leder


Lili Marita Jahnsen – Produktveileder


Ann Cathrin Skullestad – Logistikkmedarbeider


Hans Erik Lian – Markedssjef

VÅR HISTORIE

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS ble etablert i 1987 av Kjell Røsjø. AET leverte i starten hovedsakelig prosjektering og installasjon av renrom. Etter kort tid kunne AET også tilby forbruksmateriell til ultra-rene miljøer. AET ble raskt involvert i større renromsprosjekter som f eks NTNU i Trondheim, Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana, Forsvarets forskningsinstitutt på Kjeller og Telenor.

Senere opprettet AET en salgsavdeling som blant annet kunne tilby LAF-benker, sikkerhetskabinetter, isolatorer og operasjonslamper. AET utførte også service og validering av renrom.

De første isolatorene for cytostatika produksjon ble levert i 1993 til sykehusapoteket ved Rikshospitalet. AET har levert over 100 isolatorer til sykehusapotek, laboratorier og farmasøytisk industri i Norge og 50 til det svenske markedet.

I februar 2020 ble den tekniske avdelingen med LAF-benker og sikkerhetskabinetter solgt til GK Inneklima AS.

KVALITET
I AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS er kvalitet forankret som en av bedriftens 12 grunnpilarer og synliggjort i forretningsplan, verdier og strategi.
Kvalitetsledelse i AET er basert på kundefokus, en positiv og profesjonell innstilling, dialogledelse, engasjement, medarbeiderskap, prosesstankegang og kontinuerlige forbedringer.

 • AET jobber systematisk i henhold til og innenfor rammene gitt i ISO 9001.
 • AET driver i samsvar med interesseparters krav og gjeldende lover og forskrifter.
 • AET har en risiko- og mulighetsbasert tilnærming i prosesser og aktiviteter.
 • For AET betyr kvalitet at alle kunder får personlig oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering og mer enn den service som til enhver tid er forventet.
 • AET mener at tilbakemelding fra interesseparter satt i system er en forutsetning for å opprettholde en godt markedstilpasset bedrift.
 • AET vurderer årlig om kvalitets mål er hensiktsmessige og om de blir nådd. Ved endring av mål eller valg av nye mål skal dette skje som følge av at forbedringsmål overføres til driftsmål, eller at det avdekkes behov for forbedring av rutiner eller prosesser.
 • AET velger de beste kvalitetsleverandører med en produktutvikling som skal ligge foran markedets stadig høyere krav.
MILJØFYRTÅRN
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS ønsker å være en miljøpositiv bedrift og har derfor valgt å være Miljøfyrtårn sertifisert.
Gjennom Miljøfyrtårnsertifiseringen har vi blant annet jobbet aktivt med å kartlegge våre miljørelaterte aktiviteter og miljøaspekter, innarbeide best mulig praksis og sette mål for vårt kommende miljøarbeid. Vi er glade for at vi med dette kan være en av mange bidragsytere til å ivareta miljøet og en bærekraftig utvikling for kommende generasjoner. Vi opplever også at det er lønnsomt å fokusere på miljø, blant annet gjennom reduksjon av forbruk. Vi oppfordrer alle som ikke har et miljøstyringssystem til å innføre dette.

Kontakt oss for å få tilsendt siste års Klima- og miljørapport.

MARKETING QUALITY ASSURANSE
MQA (Marketing Quality Assuranse) er en standard som med utgangspunkt i ISO 9001 har utvidet fokus innenfor salg, markedsføring, kunderelasjon og sunn økonomisk drift. MQA er innlemmet i AET sine styringssystemer.
HMS-POLITIKK
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS har som mål å drive på en ressurs-besparende måte med fokus på å kontinuerlig forbedre/påvirke positivt det indre og ytre miljø.

Som følge av HMS – arbeidet har vi spesielt fokus på å:

 • Ivareta de helse-, miljø-, og sikkerhetsmessige forhold i henhold til myndighetenes lover og krav, til beste for alle medarbeidere og interessenter.
 • Ha tiltak for ytterligere å øke trivsel og gode arbeidsforhold ved bl.a.; årlige medarbeider- og oppfølgingssamtaler, klimaundersøkelse, personalgoder, tiltak for egenutvikling og en åpen dialogform.
 • Søke størst mulig grad av engasjement og deltagelse fra medarbeidere når det gjelder å oppfylle felles HMS-mål gjennom involvering.
 • Redusere sykefravær gjennom god ergonomi, trivselstiltak, bonus-ordninger, fleksibilitet og andre tiltak.
 • Være en skadefri bedrift gjennom aktivt å finne årsaker og mulige årsaker til ulykker og nesten ulykker, og oppfordre alle medarbeidere til å rapportere hendelser.
 • Til enhver tid kjenne våre produkters miljøbeskaffenhet for i så stor grad som mulig å bidra til å minimalisere enhver skade på menneske og miljø. (Jfr. Forurensningsloven § 7).
 • Velge miljøvennlige produkter der det er hensiktsmessig og vurdere leverandørenes miljøsatsing.
 • Gjennomføre intern kildesortering.
 • Ha hensiktsmessige og målbare HMS – mål. Kontinuerlig evaluere disse, samt informere og stimulere alle medarbeidere til å følge bedriftens retningslinjer innen HMS.
SAMFUNNSANSVAR
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS etterlever prinsipper fra ISO26000 om:

 • Menneskerettigheter
 • Arbeidsforhold
 • Miljøet
 • Hederlig virksomhet
 • Forbrukerspørsmål
 • Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling
GREAT PLACE TO WORK
Som en del av RA-Gruppen fikk AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS en 8. plass i 2018-kåringen av Norges beste bedrifter i Great Place To Work ® i klassen 20-49 medarbeidere.

Great Place To Work ® er et globalt konsulent- og analyseinstitutt som støtter organisasjoner med å identifisere og utvikle gode arbeidsplasser. Det er tydelige bevis på at forbedring av ledelse og bedriftskultur fører til økt lønnsomhet og konkurransekraft, noe som igjen er med på å sikre trygge norske arbeidsplasser.

Med tilstedeværelse i nærmere 60 land arbeider Great Place To Work ® hver dag for å bidra til et bedre samfunn gjennom å bistå utviklingen av flere gode arbeidsplasser. I Norge har Great Place To Work ® hjulpet norske organisasjoner gjennom mange år.

Kunnskap om hva som kjennetegner de beste arbeidsplassene har Great Place to Work ® samlet og analysert i over 30 år. Great Place To Work ® arbeider med organisasjoner i privat-, offentlig- og frivillig/ideell sektor. Oppdatert kunnskap, innsikt og erfaringer systematiseres og brukes videre i arbeidet med å utvikle og forbedre flere og flere gode arbeidsplasser. Globalt samarbeider Great Place To Work ® med rundt 13 000 virksomheter, og har over tid samlet data fra over 100 millioner mennesker verden over.

PERSONVERNERKLÆRING

Personvernerklæring for AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS

Denne personvernerklæringen gjelder firma- og personopplysninger innsamlet av AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS gjennom opprettelse av kundeforhold eller annen kontakt som medfører registrering av personopplysninger.
Spørsmål angående denne erklæringen eller emner berørt i denne erklæringen, kan rettes til: Pål-Espen Tørisen, telefon: 901 79 750.

1. Formålet med innsamling og registrering
Vi ber om personopplysninger når:
Ditt firma registres som ny leverandør og du er kontaktperson.
Dersom du er i kontakt med oss i andre sammenhenger som medfører behov for registrering av personopplysninger. Dette kan f.eks. være som potensiell samarbeidspartner innenfor et prosjekt, utvikling av en forretningside eller et investerings case.

2. Hva slags opplysninger kan bli registrert?
Firma kredittopplysning
Firmanavn
Organisasjonsnummer
Ditt navn som kontaktperson med e-post og telefon
Firmaadresse

3. Hvem får tilgang til disse opplysningene?
Disse opplysningene brukes kun internt av nøkkelpersonell i AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS. Alle våre underleverandører er underlagt databehandleravtaler som sikrer at dine personopplysninger lagres på sikre systemer i Norge, at de ikke blir overført til andre og at de blir behandlet i tråd med gjeldende lover og regler. Underleverandørene og deres ansatte er av denne avtalen forpliktet til å bevare taushet om så vel kundeforhold som opplysninger vi lagrer og behandler hos dem. Dette, sammen med våre egne interne instrukser og rutiner, er med på å redusere risikoen for uønsket bruk og spredning av personopplysninger under vår kontroll til et minimum. Våre rutiner blir jevnlig gjennomgått og kontrollert for å sikre fortsatt samsvar med gjeldende lover og regler.

4. Lagring og oppbevaring
AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS lagrer ikke personopplysninger i lengre tidsrom enn det som er lovlig og nødvendig i forhold til de formålene opplysningene ble samlet inn for. Lagringsperioden vil variere avhengig av til hvilke formål opplysningene ble registrert. Dersom all lovlig bruk av opplysningene er opphørt og ingen ytterligere lovmessige krav gjør at opplysninger fortsatt må lagres, vil disse bli rutinemessig slettet fra våre systemer senest innen 3 måneder etter at formålet er opphørt.

5. Rett til innsyn i, rettelser av og sletting av personopplysninger
Du har når som helst rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Du har også rett til å få korrigert feilaktige eller endrede opplysninger, trekke tilbake ett eller flere samtykker angående forskjellig bruk av opplysningen og til å be om at opplysningene slettes. Vær oppmerksom på at noen opplysninger kan måtte lagres på grunn av offentlige pålegg, lover og regler. Bruk kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

6. Utkopiering av registrerte opplysninger og tilknyttet informasjon
Om ønskelig kan det rekvireres en elektronisk kopi av de registrerte opplysningene og eventuelle tilknyttede data. Se kontaktinformasjon nederst i dette dokumentet for slike henvendelser.

7. Klage
Dersom du mener dine opplysninger er registrert på feilaktig grunnlag, blir benyttet i strid med dine interesser, eller blir benyttet på en måte som kan forårsake urimelige negative konsekvenser for deg som person, har du rett til å bringe saken opp for det norske Datatilsynet. Kontaktinformasjon og retningslinjer finner du på deres hjemmeside www.datatilsynet.no.

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS
Fjordalléen 14, 0250 Oslo
Tlf.: 901 79 750
info@aet.no

LEDIGE STILLINGER