+47 23 06 73 30 info@aet.no
KVALITETSPOLICY

I AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS er kvalitet forankret
som en av bedriftens 12 grunnpilarer og synliggjort i
forretningsplan, verdier og strategi. Kvalitetsledelse i AET er
basert på kundefokus, en positiv og profesjonell innstilling,
dialogledelse, engasjement, medarbeiderskap,
prosesstankegang og kontinuerlige
forbedringer.

 

 • AET jobber systematisk i henhold til og innenfor rammene
  gitt i ISO 9001.
 • AET driver i samsvar med interesseparters krav og
  gjeldende lover og forskrifter.
 • AET har en risiko- og mulighetsbasert tilnærming i
  prosesserog aktiviteter.
 • For AET betyr kvalitet at alle kunder får personlig
  oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering
  og mer enn den service som til enhver tid er forventet.
 • AET mener at tilbakemelding fra interesseparter satt i
  system er en forutsetning for å opprettholde en godt
  markedstilpasset bedrift.
 • AET vurderer årlig om kvalitets mål er hensiktsmessige
  og om de blir nådd. Ved endring av mål eller valg av nye
  mål skal dette skje som følge av at forbedringsmål
  overføres til driftsmål, eller at det avdekkes behov for
  forbedring av rutiner eller prosesser.
 • AET velger de beste kvalitetsleverandører med en
  produktutvikling som skal ligge foran markedets stadig
  høyere krav.
MARKETING QUALITY ASSURANSE

MQA (Marketing Quality Assuranse) er en standard som
med utgangspunkt i ISO 9001 har utvidet fokus innenfor
salg, markedsføring, kunderelasjon og sunn økonomisk drift.
MQA er innlemmet i AET sine styringssystemer.