Kvalitet

Kvalitetspolicy

I AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS er kvalitet forankret som en av bedriftens 12 grunnpilarer og synliggjort i forretningsplan, verdier og strategi. Kvalitetsledelse i AET er basert på kundefokus, en positiv og profesjonell innstilling, dialogledelse, engasjement, medarbeiderskap, prosesstankegang og kontinuerlige forbedringer.

 

  • AET jobber systematisk i henhold til og innenfor rammene gitt i ISO 9001.
  • AET driver i samsvar med interesseparters krav og gjeldende lover og forskrifter.
  • AET har en risiko- og mulighetsbasert tilnærming i prosesserog aktiviteter.
  • For AET betyr kvalitet at alle kunder får personlig oppfølging av kvalifiserte medarbeidere, rask levering og mer enn den service som til enhver tid er forventet.
  • AET mener at tilbakemelding fra interesseparter satt i system er en forutsetning for å opprettholde en godt markedstilpasset bedrift.
  • AET vurderer årlig om kvalitets mål er hensiktsmessige og om de blir nådd. Ved endring av mål eller valg av nye mål skal dette skje som følge av at forbedringsmål overføres til driftsmål, eller at det avdekkes behov for forbedring av rutiner eller prosesser.
  • AET velger de beste kvalitetsleverandører med en produktutvikling som skal ligge foran markedets stadig høyere krav.

 

Marketing Quality Assuranse

MQA (Marketing Quality Assuranse) er en standard som med utgangspunkt i ISO 9001 har utvidet fokus innenfor salg, markedsføring, kunderelasjon og sunn økonomisk drift. MQA er innlemmet i AET sine styringssystemer.