Hms

AET – Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS har som mål å drive på en ressurs-besparendemåte med fokus på å kontinuerlig forbedre/påvirke positivt det indre og ytre miljø. 

Som følge av HMS – arbeidet har vi spesielt fokus på å:

 • Ivareta de helse-, miljø-, og sikkerhetsmessige forhold i henhold til myndighetenes lover og krav, til beste for alle medarbeidere og
  interessenter.
 • Ha tiltak for ytterligere å øke trivsel og gode arbeidsforhold ved bl.a.; årlige medarbeider- og oppfølgingssamtaler, klimaundersøkelse,
  personalgoder, tiltak for egenutvikling og en åpen dialogform.
 • Søke størst mulig grad av engasjement og deltagelse fra medarbeidere når det gjelder å oppfylle felles HMS-mål gjennom involvering.
 • Redusere sykefravær gjennom god ergonomi, trivselstiltak, bonus- ordninger, fleksibilitet og andre tiltak.
 • Være en skadefri bedrift gjennom aktivt å finne årsaker og mulige årsaker til ulykker og nesten ulykker, og oppfordre alle medarbeidere til å rapportere hendelser.
 • Til enhver tid kjenne våre produkters miljøbeskaffenhet for i så storgrad som mulig å bidra til å minimalisere enhver skade på menneske og miljø. (Jfr. Forurensningsloven § 7).
 • Velge miljøvennlige produkter der det er hensiktsmessig og vurdere leverandørenes miljøsatsing.
 • Gjennomføre intern kildesortering.
 • Ha hensiktsmessige og målbare HMS – mål. Kontinuerlig evaluere disse, samt informere og stimulere alle medarbeidere til å følge bedriftens retningslinjer innen HMS.