Bærekraft

FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. AET bidrar gjennom sin Miljøfyrtårnsertifisering og standarden NS-ISO 26000 Samfunnsansvar positivt til følgende 9 av FNs bærekraftmål. 

FN Bærekraft

Miljøfyrtårn-sertifisert

AET er Miljøfyrtårn-sertifisert og bidrar dermed til flere av bærekraftmålene.Gjennom sertifiseringen får vi konkrete verktøy for å gjennomføre effektive og lønnsomme miljøforbedringer innen områder som arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport, hvor aktuelle temaer som plastsvinn er inkludert.

Miljøfyrtårn bidrar mest og helt konkret mot følgende av FNs bærekraftsmål:

Mål 3: Helse
Mål 6: Rent vann og gode sanitærforhold
Mål 11: By og samfunn
Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon
Mål 14: Liv under vann
Mål 15: Liv på land

Vår Miljøfyrtårn-sertifisering er dermed med å bygge opp under en rekke ulike bærekraftsmål, særlig på områder som omhandler vår virksomhets input, aktiviteter, produkter og tjenester.

Miljøfyrtårn har også en rekke kriterier og hjelpemidler som hjelper oss med å gjøre tiltak på områdene som omhandler klima og energi. Gjennom Miljøfyrtårns digitale system for miljøledelse får vi tilgang til statistikk og klimaregnskap for å kunne måle effekten av miljøarbeidet og iverksette tiltak der det monner.

Det at AET er Miljøfyrtårn-sertifisert og har valgt å implementere og aktivt bruke Miljøfyrtårns miljøledelsessystem, viser at vi i stor grad er med å bidra til en bærekraftig utvikling.

NS-ISO 26000 Samfunnsansvar

Den overordnede standarden som omhandler hvordan virksomheter bidrar til bærekraftig utvikling. Viktig områder er Forbrukerspørsmål, Engasjement i nærmiljøet, Etisk fremferd og Menneskerettigheter.

NS-ISO 26000 gir retningslinjer for hvordan organisasjoner kan opptre sosialt ansvarlig i tråd med samfunnets krav. NS-ISO 26000 inneholder retningslinjer og ikke krav, og er ikke ment brukt som grunnlag for sertifisering.

Retningslinjene i NS-ISO 26000 bygger på beste praksis, initiativ utviklet i både offentlig og privat sektor. De bygger på relevante deklarasjoner og konvensjoner, utarbeidet av FN og underliggende organisasjoner som for eksempel ILO.

ISO mener at prosessen fram mot en internasjonal standard for samfunnsansvar har fått næringsliv, myndigheter og andre samfunnsaktører til å engasjere seg mer for å møte målene om en bærekraftig utvikling.

AET etterlever prinsipper om:

  • Menneskerettigheter
  • Arbeidsforhold
  • Miljøet
  • Hederlig virksomhet
  • Forbrukerspørsmål
  • Lokalsamfunnsengasjement og -utvikling